Praktische informatie & afspraken

 

BinnensteBuiten, Beeldende Therapie is aangesloten bij De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

 

Tarieven

Een individuele sessie creatieve therapie beeldend kost 60 euro.

Elke sessie duurt 60 minuten.

 

Vanwege de NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor opleidingen Vaktherapeutische beroepen wordt gebruik gemaakt van de BTW vrijstelling.

 

 

Vergoedingen verzekeraars:

 •  Beeldende therapie wordt door een groeiend aantal verzekeraars vergoed, als u een aanvullende verzekering hebt. De vergoedingen zijn verschillend, afhankelijk van de verzekeraar. Soms wordt een gedeelte van een sessie vergoed of verloopt de vergoeding volgens een vast budget.
 • Beeldend therapeut Clarisa Jeelof is namens Binnenstebuiten aangesloten bij de koepelorganisatie de FVB.
 • Op onderstaande link is terug te vinden welke verzekeraars de vaktherapie vergoeden. [ www.zorgwijzer.nlᅠ]
 • De Beeldende therapie kan omschreven worden als creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijze, afhankelijk van welke verzekeraar u heeft. [ www.vaktherapie.nl ]
 • Wanneer u onder behandeling bent bij een BIG geregistreerde behandelaar zoals een Psychiater, Psycholoog of Psychotherapeut is het ook mogelijk dat er een verwijzing voor de Beeldende therapie wordt afgegeven. In dat geval kan de hoofdbehandelaar (bijv: de psychiater) voor een aantal uren een verwijzing naar de Beeldend therapeut doen.
 • In sommige gevallen is deze therapie aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, vraag dit na bij uw accountant of belastingadviseur.
 • Wanneer de Beeldende therapie wordt ingezet vanuit de WMO-Jeugdwet vindt er een indicatie voor een specialistische begeleiding door het sociale wijkteam en/of de huisarts plaats. De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld.

 

Aanmelding:

Een aanmelding voor de therapie kan op verschillende manieren:

 • Vanaf 2015 is de WMO-Jeugdwet ingegaan, de aanmeldingen voor o.a. kinderen en jongeren gaan via de Sociale Wijkteams en/of de huisarts. De vergoeding voor deze behandeling vindt na een indicatie plaats door de gemeente.
 • U kunt zich particulier aanmelden.
 • U kunt zich door de huisarts of een BIG geregistreerde professional door laten verwijzen. ᅠEr kan ᅠeen DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor uw behandeling door een BIG geregistreerde therapeut (Psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (Beeldende therapie) deel uit maken van de behandeling.
  Producten en tarieven:
 • Wanneer uw kind doorverwezen wordt via de huisarts en/of het wijkteam, stellen zij de indicatie voor een specialistische begeleiding vast. Deze behandeling is inclusief gezinsondersteuning. De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld.
 • Wanneer u zich particulier aanmeldt wordt afhankelijk van uw individuele vraag een behandelaanbod opgesteld waarbij de tijdsduur van iedere sessie en het aantel sessies op uw vraag afgestemd kunnen worden.
 • Beeldende therapie op maat voor een kleine groep zoals bijvoorbeeld ouder en kind, is ook particulier nader af te spreken.ᅠDe tarieven zijn afhankelijk van de duur van de sessie en van het aantal deelnemers.
 • Bij aanvang van de therapie wordt altijd een behandelovereenkomst afgesloten.

 

 

Afspraak afzeggen tenminste 24 uur vantevoren

Om te voorkomen dat er onnodig tijd gereserveerd wordt voor de behandeling wordt verzocht om minimaal 24 uur vantevoren af te melden.

 

 

Algemene voorwaarden Binnenstebuiten

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

2. Beroepscode

3. Behandelovereenkomst

4. Gegevens verstrekken door cliënt

5. Geheimhouding, dossiervorming, privé

6. Duur en beëindiging

7. Tekortkomingen – Afspraken verzetten

8. Klachtenprocedure

9. Tarieven en betalen

 

1. Toepassing Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Binnenste Buiten, Praktijk voor Beeldend therapie.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de therapeut‘, dan wel ‘de beeldend therapeut‘ betreft dit BinnensteBuiten, Praktijk voor Beeldende therapie.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt‘, dan wel ‘het gezin’ betreft dit diegene(n) die op kennismakingsgesprek komt/komen en daarna eventueel in behandeling komt/komen bij BinnensteBuiten, Praktijk voor Beeldend therapie.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt.

 

2. Beroepscode


De therapeut draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij BinnensteBuiten, Praktijk voor Beeldend therapie.

De therapeut staat ingeschreven bij de FVB en is gehouden aan de beroepscode die bij de FVB opgevraagd kan worden. De beroepscode kan tevens hier gedownload worden (pdf).

 

3. Behandelafspraken


Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

4. Gegevens verstrekken door cliënt


Tijdens de intake wordt aan de cliënt, dan wel aan de ouders/verzorgers van de cliënt om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt of de ouders/verzorgers van de cliënt om hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de therapeut is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

 

5. Geheimhouding, privé en dossiervorming


De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling. De cliënt mag dit dossier inzien, mits van te voren aangevraagd zodat het de therapeut het dossier bijgewerkt kan hebben. Dit dossier is privé en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De therapeut houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van de therapeut en niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen behoeft de therapeut niet te bewaren.
De therapeut zal bij contact met collega’s of verwijzers over de cliënt altijd eerst schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt, dan wel aan de ouders/verzorgers van de cliënt.

 

6. Duur en beëindiging


In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen de therapeut en de cliënt of de ouders/verzorgers van de cliënt de duur van de behandeling aangepast worden.

Zowel de therapeut als de cliënt kan de behandeling voortijdig beëindigen met opgaaf van reden. Hierbij moet artikel 7 van deze Algemene voorwaarden in acht worden genomen.

 

7. Tekortkomingen, afspraken afzeggen/verzetten


Indien een afspraak wordt afgezegd, doet de cliënt en de therapeut dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die binnen de 24 uur worden afgezegd worden aan de cliënt of aan de ouders/verzorgers van cliënt in rekening gebracht.

De therapeut behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de therapie niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat hieruit voor de therapeut kosten voortvloeien.

 

8. Klachtenprocedure


Eventuele klachten over de therapie dienen in eerste instantie in de therapie met de therapeut zelf besproken te worden. Komen partijen er samen niet uit, dan kan de cliënt of de ouders/verzorgers van de cliënt zich beroepen op de klachtenprocedure bij de Federatie voor Vaktherapie Beroepen (FVB).

De klacht mag niet ouder zijn dan 5 jaar. De cliënt kan op de FVB-website informatie vinden over dit onderwerp (www.vaktherapie.nl). De klachtenprocedure kan ook via deze link gedownload worden.


9. Tarieven en betalen


Na het kosteloze kennismakingsgesprek gelden de tarieven zoals die op de website van BinnensteBuiten, praktijk voor Beeldend therapie te vinden zijn. Tarieven zijn inclusief gebruik van gereedschap en materialen en verslaglegging.

Facturering gebeurt per maand. Door het aangaan van het behandelcontract gaat de klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op rekeningnummer NL26 INGB 0007 4953 24 ten name van Jeelof Beeldend, BinnensteBuiten, o.v.v. het factuurnummer en de voor- en achternaam van de cliënt.

 

 

 

 

Even voorstellen

Clarisa Jeelof (1962)

Beeldend therapeut, is van origine grafisch vormgever en kunstenaar. Clarisa heeft opleidingen gevolgd aan kunstacademie Minerva in Groningen en Hogeschool Stenden in Leeuwarden.


'Mijn focus ligt op behandeling en psycho-educatie van o.a. depressieve klachten, trauma en ptss, burn-out en stressgerelateerde klachten en omgang met diagnoses als autisme.'

 

Lees meer over Clarisa >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locatie

Wissesdwinger 1-7, Leeuwarden

Gelegen aan de Prinsentuin in Leeuwarden staat het voormalig legerziekenhuis de Wissesdwinger.

Op de bovenste verdieping is een ruim atelier waar prettig gewerkt kan worden.

Let op: Geen lift!

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepscode

Beeldend therapeut Clarisa Jeelof is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en conformeerd zich daarmee aan de beroepscode.

Op de website fvbvaktherapie.nl is meer informatie vinden over beeldende therapie.

 

 

Afspraak afzeggen tenminste 24 uur vantevoren

Om te voorkomen dat er onnodig tijd gereserveerd wordt voor de behandeling wordt verzocht om minimaal 24 uur vantevoren af te melden.

>>

BinnensteBuiten Beeldende therapie